AI-Video-App.com

Bopa Video ya Gago ya Profešenale Ka Metsotso ye 5 ka AI

 • E no Thaepa Sengwalwa sa Gago Ka Maleme a go Feta 100+
 • Ga go na Didirišwa Goba Bokgoni bja go Rulaganya Bidio bjo bo Nyakegago
 • Boloka Go fihla go 80% Ya Nako Le Tekanyetšo ya Gago
Bopa dibidio tša mahala tša AI gona bjale Free Airdrops, Share Up to $150k per Project
Tšweletšo ya Bidio ye e se nago Maiteko bakeng sa Babapatši ba Diteng

Phagamiša moloko wa gago wa go eta pele le tshepedišo ya thekišo ka phetogo ye e se nago mathata ya dikagare dife goba dife go ba dibidio tše di kgahlišago, tše di abelanwago, ka moka di matlafatšwa ke lebelo, go kgona go oketšega, le go kgona go reka ga AI.

Jenereithara ya Bidio yeo e Kgannwago ka mo go Feletšego ke AI

Thoma go hlama dibidio tše di kgethegilego go tloga ge o thoma. Bidio e nngwe le e nngwe yeo e tšweleditšwego ke AI e a hlaola, e ruta e bile e rwele mohola o mogolo wa boithabišo. Dibidio tše di rulagantšwe ka kelohloko gore di swane le batheetši bao o ba kgethilego le sehlogo. Jenereithara ya bidio ya AI e na le bogwera bja mosediriši go swana le go thaepa molaetša, e dira gore go hlola bidio e be tshepedišo yeo e se nago mathata.

Dira bidio ya gago ya mathomo ya AI ka go itiriša

Laola dibidio ka go itiriša go ya ka ditshenyegelo tša gago tše itšego goba ditekanyetšo. Didirišwa tša rena di šomiša dithekniki tša AI tša go swana le go ithuta ka mo go tseneletšego le go dira dikhomphuthara.

Hlama Protšeke ya Gago

Bohlale bja maitirelo go bolela tlhabollo ya ditshepedišo tša khomphutha goba metšhene yeo e ka dirago mešomo yeo ka tlwaelo.

Tsenya Sengwalwa sa Gago ka Lentšu

Lega go le bjalo, AI gape e rotoša dipelaelo tša boitshwaro le tša setšhaba. Litaba tse kang leeme ka algorithms, mosebetsi displacement testcal sephiri.

Kgetha Mohlala wa Gago wa AI

Le ge tšwelopele ye kgolo e dirilwe ka go AI ye tshesane tše pedi tše kgolo ke netiweke ya jenereithara le netiweke ya kgethollo.

Kopana le rena virtual AI batho avatars

Video Captioning Mehlala ya AI e ka sekaseka dikagare tša bidio le go tšweletša ditlhalošo tše di hlalošago goba dikakaretšo tša sengwalwa tšeo di theilwego godimo ga ditšhupetšo tša go bonwa le tša go theeletšwa tšeo di lego gona ka bidiong. Se se ka ba le mohola bakeng sa go tšweletša dingwalwa tša bidio.

Leverage 100+ Native AI Avatars bakeng sa Dinyakwa tša gago tša Kgwebo. The AI ​​Studios fana ka mefuta e fapaneng ya AI avatars, akarelletsa merafe e fapaneng le diprofešene. Di-avatar tše di hwetšagala gabonolo ka maleme a fetago 100, di nea go feto-fetoga le maemo le go dira gore kgwebo ya gago e be ya gago.

Hlahloba 100+ AI avatar
Dikgetse tša Tšhomišo ya Intasteri ya Dibidio tša AI

Theknolotši ya bidio yeo e laolwago ke AI e fetošitše diintaseteri tše dintši, ya nea maemo a mantši a tšhomišo. Go tloga go ditšhišinyo tša diteng tšeo di hlametšwego motho ka noši boithabišong go ya go tšhireletšo e kaonefaditšwego ka ditshekatsheko tša bidio, dibidio tša AI di bopa lefsa kamoo re tšeago, re sekasekago le go dirišana le ya data ya go bonwa.

E ka ba ka tlhokomelo ya maphelo, papatšo, thuto, goba go bewa leihlo, dibidio tša AI di fana ka ditharollo tša boitlhamelo tšeo di nolofatšago ditshepedišo, di kaonafatša go tšea diphetho, le go godiša maitemogelo a badiriši go ralala le mafapha a go fapafapana.

Thuto ya E-Learning ya tirišano

AI e ka godiša maitemogelo a go ithuta ka inthanete ka go tšweletša dithuto tša bidio tša tirišano ka dipotšišo, ditshepedišo tša go ekiša, le dikagare tše di hlamilwego ka bowena.

Dipego tša Bidio tše di Itirišago

Dira gore go hlolwe dipego tša bidio ka go itiriša bakeng sa tshekatsheko ya data, dikakaretšo tša ditšhelete le ditemogo tša kgwebo, go dira gore ya data e raraganego e fihlelelege kudu.

Maeto a Thekiso ya Dithoto ya Virtual

Fana ka maeto a go bonagala a dithoto tša thekišo ya dithoto, go dumelela bareki bao ba ka bago gona go hlahloba magae ntle le go a etela mmeleng.

Dipontšho tša Setšweletšwa sa go fetoga

AI e ka tšweletša dibidio tša pontšho ya setšweletšwa ye e fetogago, e bontšha dikarolo tše di fapafapanego tša setšweletšwa le dikgetho ka nako ya nnete.

Dibidio tša Bohlatse bja Moreki

AI e ka kgoboketša ditlhahlobo tša bareki le bohlatse go ba dibidio tšeo di rulagantšwego ka bokgoni go aga go bota le go botega bakeng sa dikgwebo.

Dipontšho tša Setšweletšwa

Hlagiša dibidio tša pontšho ya ditšweletšwa go bontšha diponagalo le mehola ya ditšweletšwa goba ditirelo ka mokgwa wo o kgahlišago pono.

Melaetša ya Bidio yeo e Dirilwego ka Motho

AI e ka hlama melaetša ya bidio yeo e hlamilwego ka bowena, go swana le ditumedišo tša letšatši la matswalo goba dikganyogo tša segopotšo, ka sengwalwa le diswantšho tše di rulagantšwego.

Dipapatšo tša Methopo ya Leago ye e fetogago

Hlama dipapatšo tša bidio tše di fetogago le tše di hlamilwego ka bowena bakeng sa diforamo tša ditaba tša leago go nepiša dikarolo tše itšego tša batheetši ka dikagare tše di rulagantšwego.

Ditshepetšo tša Tlhokomelo ya Maphelo

Hlama ditshepedišo tša go ekiša tša kalafo le tša tlhokomelo ya maphelo bakeng sa go tlwaetša ditsebi tša tlhokomelo ya maphelo le go dira dinyakišišo tša ditiragalo tša balwetši.

Dibidio tša Thekišo tše di Dirilwego ka Bowena

Hlagiša dikagare tša bidio tše di hlamilwego ka bowena bakeng sa masolo a papatšo, o lebiša bareki ka maina le go hlokomela dikgetho tša bona.

Dibidio tša Mmino tšeo di Hleditšwego ke AI

AI e ka hlama dibidio tša mmino ka go nyalantšha dipono le mmino, ya dumelela bo-rabokgabo go tšweletša dikagare tše di kgahlišago ntle le disete tše di raraganego goba batšeakarolo.

Masolo a Papatšo ya Boitlhamelo

AI e ka thuša go hlama dipapatšo tša bidio tša boitlhamelo, go rulaganya diteng go ya ka batheeletši ba itšego bao ba nepišitšwego bakeng sa papatšo ye e šomago kudu.

Boithabišo le Dipapadi

Godiša boitemogelo bja dipapadi ka di-cutscene tšeo di tšweleditšwego ke AI, ditshwantšho tša baanegwa, le go anega dikanegelo tše di fetogago dipapading tša bidio.

Ditlhalošo tša ka fasana tša Maleme a Mantši

AI e ka oketša ditlhalošo tša ka fasana tša maleme a mantši go dibidio, ya dira gore diteng di fihlelelege le go kgahliša go batheetši ba lefase ka bophara.

Di-Trailer tša Dipontšho tša Difilimi le tša TV

AI e ka tšweletša di- trailer tše di goketšago tša difilimi le mananeo a TV, ya thuša distudio go tšwetša pele dikagare tša tšona le go goketša babogedi.

Tlholo ya Diteng ye e Itirišago

AI e ka tšweletša dikagare tša bidio, go akaretša le dipego tša ditaba, dimpshafatšo tša boemo bja leratadima le dikakaretšo tša dipapadi, ntle le go tsena ditaba gare ga batho.

Dibidio tša go Bona ka Pono ya Data

AI e ka fetolela datha go dikanegelo tša go bonwa tše di gapeletšago, ya hlama dibidio tša go bona datha tše di nago le tshedimošo le tše di kgahlišago bakeng sa ditlhagišo le dipego.

Thuto ya E-Learning le Dithuto

Hlagiša diteng tša bidio tša thuto, dithuto, le dimmojule tša thuto ya inthanete go thuša baithuti dithutong le mabokgoni a go fapafapana.

Go tsenela tšweletšo ya gago ya bidio ya kgwebo

sehlopha sa papatšo

news & editorial

methopo ya ditaba ya leago

ditheo tša go šoma

kgokagano ya dikhamphani

Tsela ya go itiriša AI video

Dijenereithara tša bidio tša AI, tšeo gape di tsebjago e le didirišwa tša go tswakanya bidio goba tša go hlama bidio tšeo di šomišwago ke bohlale bja maitirelo (AI), ke dikgopelo tša disoftware goba dialgoritmo tšeo di ka tšweletšago

Fetolela Sengwalwa go Bidio ka Di-AI Avatar tša Photorealistic ka Metsotso ya Ka Tlase ga 5. Fokotša nako ya gago le ditshenyagalelo ka 80% ye e makatšago ka go šomiša maatla a AI go fetoša sengwalwa ka lebelo go ba dibidio tšeo di nago le di-avatar tša photorealistic.

Sengwalwa-go-Video ka Metsotso e 4

Phetogo ya Sengwalwa go ya go Bidio e Dirilwe ka ntle le Maiteko ka AI. E no kopiša le go kgomaretša sengwalwa sa gago ka go AI Studios, gomme o tlogele didirišwa tša rena di sware tše dingwe. Hlahisa video ka metsotso e 5 o sebelisa feela mongolo. Tshepedišo ye e šomago gabotse e go thuša go boloka nako le ditshenyagalelo ge o hlama dibidio.

Go Rulaganya Bidio ya Inthaneteng ka ntle le Maiteko
Habonolo craft divideo le rona mosebedisi-botsoalle, inthaneteng AI video morulaganyi. Ga go nyakege tlwaetšo ye e nabilego, ka lebaka la segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa rena se se kwešišegago sa go goga le go lahlela. Thabela boiketlo bja dikarolo tše maatla tša go swana le ditlhalošo tše di tswaletšwego, dimelo tša morago le dipina tša modumo go godiša dipopego tša gago tša bidio.
Kgetha go tšwa go 500+ Dithempleite tša Video
Hlahloba bokgobapuku bja rena bjo bo nabilego bja dithempleite tša bidio tšeo di agilwego pele, tšeo di hlametšwego merero ye e fapanego, go akaretšwa dibidio tša tlwaetšo, dihlahli tša kamoo o ka di dirago, dikagare tša papatšo, dibidio tša mohlalosi, diapdeite tša ditaba, le dipolelo tša ditaba tša leago tšeo di rulagantšwego bakeng sa diforamo tša go swana le YouTube, TikTok, le Instagram.
Godiša Maitemogelo a Gago a Moreki ka Ditšweletšwa tša AI
Fokotša dinako tša go leta le go oketša kgotsofalo ya bareki ka dikarabo tša ka pela le tše di kwagalago go tšwa go Batho ba Virtual bao ba dulago ba ikemišeditše go tsenela.
Godiša Tšhomišano le Bokgoni Dithulaganyong tša Gago tša Tlhahlo
Ke therešo yeo e tsebjago gabotse gore bidio e godiša go šoma gabotse ga go ithuta. Ditharollo tša rena tša tirišano di matlafatša baithuti go botšiša dipotšišo le go amogela dikarabo tša nako ya nnete. Fetoša dithero tše di tlwaelegilego gore e be dibidio tše di phadimago, tšeo di eteletšwego pele ke mohlahli go phagamiša phihlelo ya go ithuta.
Anchor ya gago ya Franchise ye e Botegago - Go fana ka Tshedimošo 24/7
Nolofatša tshepedišo ya gago ya mošomo ya ditaba tša boraditaba gomme o fihlelele go boloka nako le ditshenyagalelo tše bohlokwa. Kaonafatša tshepedišo ya tlholo ya diteng ka go akaretša kopi ya dijithale ya ditshetledi tša gago tša go eta pele. O ka thoma go hlama dibidio tše di kgahlišago go tloga letšatšing la pele. Bidio e nngwe le e nngwe yeo e tšweleditšwego ke AI e fapane, e ruta e bile e nea mohola o mogolo wa boithabišo. Dibidio tše di rulagantšwe ka kelohloko gore di dumelelane le dikgetho tša batheetši bao o ba kgethilego le sehlogo. Plus, go diriša jenereithara ya bidio ya AI ya InVideo go otlologile go swana le go thaepa molaetša.
Bolela go automate AI video ka leleme la gago la letswele

Dialgoritmo tša go godiša bidio tšeo di theilwego go AI di ka sekaseka le go godiša boleng bja dibidio ka go fokotša lešata, go kaonafatša tharollo, go beakanya mebala le go godiša dielemente tša dintlha go tšwa go diforeime tša bidio.

Dipopaye tša Semelo sa Boikgopolelo: Didirišwa tša dipopaye tšeo di šomišago AI di ka tšweletša dipopaye le metsamao ya baanegwa ba go bonagala yeo e theilwego godimo ga ditaelo tša go tsenya goba datha.

100+ maleme a thekgwa
Edita Dibidio ka Kgoeletšo ya Sengwalwa

Fetoša le go godiša diteng tša gago tša bidio ka ntle le maiteko o diriša tšobotsi ya go kgopela sengwalwa. E no tsenya dikgopelo tša gago bjalo ka ge eka o boledišana le morulaganyi wa bidio wa motho, gomme o tlogele AI e hlokomele tše dingwe. Laela InVideo AI ka lepokisi la kgopelo go dira ditiro tša go swana le go phumola lefelo la tiragalo, go tšea legato la ditshwantšho tša setoko, go fetoša ditlhaka tša go hlaboša lentšu, le tše dingwe.

Ga go nyakege gore o Lebane le Khamera goba Maekrofouno

Jenereithara ya rena ya bidio yeo e šomišago AI e kgoboketša dikanegelo le ditiragalo ka lebelo ka metsotswana e sego kae. E scours bokgobapuku bjo bogolo bja dimilione tše 16 tša dielemente tša methopo ya ditaba ya setoko go diriša difotage tše di loketšego kudu go pono ye nngwe le ye nngwe, go feletša ka bidio ye e makatšago yeo e loketšego go šomišwa – ka moka ntle le gore o kile wa hloka go lebana le khamera goba maekrofouno.

Hlagiša bidio ya gago ya AI gona bjale
Fetola Blog Posts Ka SEO-Botsoalle Videos le Fokotsa Bounce Rate

Habonolo fetola diposo tsa gago blog go dibidio e kgahlišago tšeo di hlokomelago bobedi babadi le dientšene tša go nyaka, go godiša SEO ya weposaete ya gago le go fokotša ditekanyo tša go boela morago.

Nagana gape ka Dibidio tše di Atološitšwego bjalo ka Dikotwana tše di Kgahlišago tša Leina la Methopo ya Leago

Khutsofatša ka ntle le maiteko direkhoto tša gago tše telele tša Zoom, Teams, Webinar, le Podcast ka go ntšha dintlhakgolo ka go itiragalela le go di fetoša gore e be dikarolwana tša bidio tše kopana tša leina. Tše di rulagantšwe ka mo go phethagetšego bakeng sa go abelana ka diforamo tša ditaba tša leago, go godiša go ba gona ga gago inthaneteng le go tsenela.

Godiša Nako ya go Fihlelela le go Bogela ka Ditlhalošo

Boost hao video e fihlella le ho shebella nako ka capitalizing ka taba ea hore 85% ya mecha ea litaba ea sechaba divideo di shebiloe ka mokgwa wa semumu. Pictory e hlokomela se ka go oketša ka go itiriša ditlhalošo, go lebiša go nako ye telele ya go lebelela ye e kgahlišago go fihla go 12%.

Leano la Dihlopha: Go godiša Boitlhamelo le Tirišano

Ka go Leano la rena la Dihlopha, re fana ka sefala se se fetogago moo bašomi mmogo go tšwa mafapheng ka moka a khamphani le baabi ba ka ntle ba ka abelanago dithoto ka ntle le mathata le go fapantšha dikgopolo, go tšwetša pele tikologo ya tirišano moo boitlhamelo bo atlegago.

Fetola Kgopolo efe goba efe goba Diteng go ba Bidio ya Kapejana

Fetola kgopolo efe goba efe goba diteng gore e be bidio ka ponyo ya leihlo. Nea ditaelo tše bjalo ka batheetši ba gago bao o ba lebeletšego le ditlhaloso tša sefala, gomme o rulaganye ponagalo ya bidio ya gago. Bidio e nngwe le e nngwe yeo e tšweleditšwego ke ya mohuta o tee.

E Hlwekiše ka Ditaelo tša Sengwalwa: Dira dipeakanyo tše kgolo goba tše nnyane go bidio ye e tšweleditšwego o šomiša ditaelo tša sengwalwa tše di otlologilego, go swana le ge o ka boledišana le morulaganyi wa bidio.

Melemo ya jenereithara ya bidio ya AI

Dijenereithara tša bidio tša AI, tšeo gape di tsebjago e le didirišwa tša go tswakanya bidio goba tša go hlama bidio tšeo di šomišwago ke bohlale bja maitirelo (AI), ke dikgopelo tša disoftware goba dialgoritmo tšeo di ka tšweletšago

Tlholo ya Bidio ya Setšo

 • Maiketsetso e bolela ntshetsopele ya khomphuta ya hao
 • tšwelopele ye bohlokwa ka bokgoni
 • dikai generative kapa generative adversarial
 • di-dataset tša tlwaetšo bakeng sa go ithuta ka motšhene
 • tšweletša dipono tše mpsha le tše di kgethegilego

Synthesia Ai Tlholo ya Bidio

 • Maiketsetso e bolela ntshetsopele ya khomphuta ya hao
 • tšwelopele ye bohlokwa ka bokgoni
 • dikai generative kapa generative adversarial
 • di-dataset tša tlwaetšo bakeng sa go ithuta ka motšhene
 • tšweletša dipono tše mpsha le tše di kgethegilego

Ke eng auto AI video moloko?

Auto AI video generation ke tshepedišo ya go diriša bohlale bja maitirelo go hlama dikagare tša bidio ka go itiragalela, gantši ka go kopanya mongwalo, diswantšho le methopo e mengwe ya ditaba gore e be dibidio tše di kgahlišago. Ke sedirišwa se maatla sa bahlami ba diteng le dikgwebo go tšweletša diteng tša bidio ka bokgoni bjo bogolo.

Moloko wa bidio ya auto AI o šoma bjang?

Auto AI video generation ka tlwaelo e akaretša go šomiša AI algorithms go fetolela sengwalwa goba ya data ye e rulagantšwego go dingwalwa tša bidio. Ke moka dingwalwa tše di fetošwa dibidio ka thušo ya di- voiceover tšeo di tšweleditšwego ke AI, ditshwantšho tša dipopaye le dilo tše di bonwago. E nolofatša tshepedišo ya go hlama bidio.

Ke mehola efe ya go diriša moloko wa bidio ya AI ya go itiriša?

Mehola e akaretša go boloka nako le methopo, go tšweletša dikagare tša bidio tše di sa fetogego le tša maemo a godimo, le go dira gore go bopa bidio ka go itiriša bakeng sa merero e fapa-fapanego, e bjalo ka papatšo, thuto le boithabišo.

Na dibidio tšeo di tšweleditšwego ke AI ka go itiriša di ka rulaganywa goba tša dirwa ka noši?

Ee, didirišwa tše dintši tša go tšweletša bidio ya AI ya go itiriša di dumelela go dira gore dilo di ikgethe. O ka rulaganya diteng, setaele le dielemente tša go swaya gore di sepelelane le dinyakwa tša gago tše itšego le dikgetho, wa dira gore bidio ye nngwe le ye nngwe e be ya moswananoši.

Na e loketše dikgwebo le bahlami ba diteng?

Auto AI moloko wa bidio o loketše kudu dikgwebo tšeo di nyakago go oketša tšweletšo ya tšona ya dikagare tša bidio le go bahlami ba dikagare bao ba nyakago go nolofatša tshepedišo ya bona ya mošomo. Ke sedirišwa sa bohlokwa go mang le mang yo a swanetšego go hlama diteng tša bidio tše di kgahlišago.

Na go na le mellwane efe goba efe ya go tšweletša bidio ya AI ya go itiriša?

Le ge go tšweletša bidio ya auto AI e šoma gabotse, e ka no se tšeele legato la bokgoni bja go hlama le go kgoma ga motho ka noši tšeo di ka tšwago tšweletšong ya bidio ya batho. Go oketša moo, boleng bja dibidio tšeo di tšweleditšwego bo ka fapana go ithekgile ka sedirišwa seo se dirišitšwego.

Ke diintasteri dife tšeo di holwago ke go tšweletša bidio ya auto AI?

Auto AI video moloko e hola bakeng sa mefuta e fapaneng ya diintasteri, ho akarelletsa le papatso, e-thuto, boithabiso, litaba, le ho feta. E na le mahlakore a mantši gomme e ka dirišwa kae le kae moo diteng tša bidio di nyakegago gona.

Ke thoma bjang ka moloko wa bidio ya auto AI?

Go thoma, o ka hlahloba diforamo tša go tšweletša bidio ya AI, wa kgetha yeo e swanetšego dinyakwa tša gago gomme wa latela tshepedišo ya bona ya go tsena ka sekepeng. Diforamo tše dintši di nea dithuto le thekgo go go thuša go hlama bidio ya gago ya mathomo yeo e tšweleditšwego ke AI.

Na moloko wa bidio ya auto AI ke bokamoso bja tlholo ya dikagare tša bidio?

Auto AI moloko wa bidio ke theknolotši ye e holofetšago gomme go na le kgonagalo ya go kgatha tema ye bohlokwa ka go oketšega go hloleng dikagare tša bidio. Lega go le bjalo, e ka phela gotee le mekgwa ya setšo ya go tšweletša bidio, ka ge e nngwe le e nngwe e e-na le mehola ya yona ya moswana-noši.

Ke dilo dife tšeo ke swanetšego go di gopola ge ke diriša go tšweletša bidio ya AI ya go itiriša?

Ela hloko mabaka a go swana le boleng bja diteng, tokelo ya ngwalollo, le dikgetho tša batheetši. Go bohlokwa go sekaseka le go tlwaetša diteng tšeo di tšweleditšwego ke AI go netefatša gore di sepelelana le dinepo tša gago le boitšhupo bja gago.

the #1 rated AI video e pōpo sethaleng
10
M+

Badiriši ba Thabilego

1000
M+

Tlhahlobo ya Dinaledi tše 5

#
5

E lekanyeditšwe

slider-img
slider-img
slider-img
slider-img
slider-img