AI-Video-App.com

5 މިނެޓް ތެރޭގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ވީޑިއޯ އުފައްދާނީ އޭއައި އިންނެވެ

 • ފަސޭހައިން 100+ އަށް ވުރެ ގިނަ ބަހުން ތިމާގެ ލިޔުން ޓައިޕް ކޮށްލާށެވެ
 • އެއްވެސް އިކުއިޕްމަންޓެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯ އެޑިޓިންގ ސްކިލްއެއް ރިކުއަރޑް
 • ވަގުތާއި ބަޖެޓްގެ %80 އާއި ހަމައަށް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ
މިހާރު ހިލޭ އެއައި ވީޑިއޯ އުފައްދާށެވެ Free Airdrops, Share Up to $150k per Project
ކޮންޓެންޓް މާކެޓަރުންނަށް މަސައްކަތެއް ނެތި ވީޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަން

ކޮންމެ ކޮންޓެންޓެއް ވެސް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި އެންގޭޖިން، ޝެއާ ކުރެވޭ ވީޑިއޯތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ލީޑް ޖެނެރޭޝަން އަދި ސޭލްސް ޕާފޯމަންސް މަތިކޮށްލާށެވެ.

މުޅިން ވެސް އޭއައި އިން ދުއްވާ ވީޑިއޯ ޖަނަރޭޓަރެކެވެ

ގެޓް-ގޯ އިން ފެށިގެން ވެސް ޚާއްޞަ ވީޑިއޯތައް ކްރާފްޓް ކުރަން ފަށާށެވެ. އެއައި އިން އުފައްދާ ކޮންމެ ވީޑިއޯއަކީ ވެސް ތަފާތު، މައުލޫމާތު ގިނަ، އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ މުހިންމު އަގު ގެންގުޅޭ ވީޑިއޯއެކެވެ. މި ވީޑިއޯތަކަކީ ތިމާ ހޮވާ އޯޑިއަންސާއި މައުޟޫއަށް ކަމުދާ ގޮތަށް ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯތަކެކެވެ. އެއައި ވީޑިއޯ ޖަނަރޭޓަރަކީ މެސެޖެއް ޓައިޕް ކުރުމާ އެއްވަރަށް ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އެއްޗަކަށް ވާތީ ވީޑިއޯ އުފެއްދުމަކީ އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތް ޕްރޮސެސްއެކެވެ.

ފުރަތަމަ އެއައި ވީޑިއޯ އޮޓޮމެޓިކް ކޮށްލާށެވެ

ތިމާގެ ވަކި އިންޕުޓްތަކެއް ނުވަތަ ޕެރެމިޓަރަކަށް ބަލައިގެން ވީޑިއޯތައް އޮޓޮމެޓިކުން މެނިޕުލޭޓް ކުރާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ ޑީޕް ލާރނިންގ އަދި ކޮމްޕިއުޓް ފަދަ އެއައި ޓެކްނިކްސް އެވެ.

ތިމާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އުފެއްދުން

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އަށް ނިސްބަތްވަނީ އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ނުވަތަ މެޝިންތައް އުފެއްދުމަށެވެ.

އަޑުން ސްކްރިޕްޓް ލިޔެލާށެވެ

ނަމަވެސް އޭއައި އިން ވެސް އަޚްލާޤީ އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކުރެއެވެ. އެލްގޮރިޒަމްސްގައި ބަޔާސް، ޖޮބް ޑިސްޕްލޭސްމަންޓް ޓެސްޓްކަލް ޕްރައިވެސީ ފަދަ މައްސަލަތައް.

ތިބާގެ އެއައި މޮޑެލް ހޮވާށެވެ

ހަނި އޭއައިގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު މައިގަނޑު ދެ ޖަނަރޭޓަރ ނެޓްވޯކާއި ޑިސްކްރިމިނޭޓަރ ނެޓްވޯކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޗުއަލް އެއައި އިންސާނުންގެ އަވަޓަރސް އާއި ބައްދަލުކޮށްލައްވާށެވެ

ވީޑިއޯ ކެޕްޝަނިން އޭއައި މޮޑެލްތަކުން ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް ތަހުލީލުކޮށް، ވީޑިއޯގައި ހުންނަ ވިޝުއަލް އަދި އޯޑިއޯ ކިއުތަކަށް ބަލައިގެން ޑިސްކްރިޕްޓިވް ކެޕްޝަން ނުވަތަ ޓެކްސްޓް ސަމާރީ އުފެއްދިދާނެ އެވެ. މިއީ ވީޑިއޯ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް 100+ ނެޓިވް އެއައި އަވަޓަރސް ލީވަރ ކޮށްލައްވާށެވެ. އެއައި ސްޓޫޑިއޯސް އިން ތަފާތު ނަސްލުތަކާއި ޕްރޮފެޝަންތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެއައި އަވަޓަރުތައް ލިބެން ހުރެ އެވެ. މި އަވަޓަރުތައް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަހުން ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނައިރު، ވިޔަފާރިއަށް ވަރސެޓިލިޓީ އާއި ކަސްޓަމައިޒޭޝަން ލިބިގެންދެއެވެ.

100+ އެއައި އަވަޓަރ އެކްސްޕްލޯރ ކޮށްލައްވާ
އެއައި ވީޑިއޯތަކުގެ އިންޑަސްޓްރީ ޔޫސް ކޭސްތައް

އެއައި އިން ދުއްވާ ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ގިނަ ސިނާއަތްތަކަށް އިންގިލާބެއް ގެނެސްދީފައިވާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ޔޫސް ކޭސްތައް ހުށަހަޅައިދެ އެވެ. މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން ޕާސަނަލައިޒްޑް ކޮންޓެންޓް ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކުން ފެށިގެން ވީޑިއޯ އެނަލިޓިކްސް މެދުވެރިކޮށް ސެކިއުރިޓީ އިތުރުކުރުމާ ހަމައަށް، އެއައި ވީޑިއޯތަކުން ދަނީ އަހަރެމެން ވިޝުއަލް ޑޭޓާ ކެޕްޗާކޮށް، އެނަލައިޒްކޮށް، މުއާމަލާތްކުރާ ގޮތް އަލުން ބައްޓަން ކުރަމުންނެވެ.

ހެލްތްކެއާގައި ވިޔަސް، މާކެޓިންގައި ވިޔަސް، ތައުލީމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ސަވައިލެންސްގައި ވިޔަސް، އެއައި ވީޑިއޯތަކުން ދަނީ ޕްރޮސެސްތައް ސްޓްރީމްލައިންކޮށް، ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރަނގަޅުކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ޔޫޒަރުންގެ ތަޖުރިބާތައް އިތުރުކޮށްދޭ އާ ހައްލުތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ޕްރޮޑަކްޓް ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންސް

ޕްރޮޑަކްޓް ނުވަތަ ހިދުމަތްތަކުގެ ސިފަތަކާއި ފައިދާތައް ލޮލަށް ފެންނަ ގޮތަށް ދައްކާލުމަށް ޕްރޮޑަކްޓް ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ވީޑިއޯ އުފެއްދުން.

ފިލްމާއި ޓީވީ ޝޯގެ ޓްރެއިލާތަކެވެ

ފިލްމުތަކާއި ޓީވީ ޝޯތަކުގެ ޝައުގުވެރި ޓްރެއިލާތައް އޭއައި އިން އުފައްދައި، ސްޓޫޑިއޯތަކުން އެމީހުންގެ ކޮންޓެންޓް ޕްރޮމޯޓްކޮށް ބެލުންތެރިން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ.

ޑައިނަމިކް ޕްރޮޑަކްޓް ޑެމޯސް

އެއައި އިން ޑައިނަމިކް ޕްރޮޑަކްޓް ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭއިރު، ޕްރޮޑަކްޓްގެ އެކި ފީޗާސްތަކާއި އޮޕްޝަންތައް ރިއަލް ޓައިމްގައި ދައްކާލެވޭނެ އެވެ.

އީ-ލާނިންގ އެންޑް ޓިއުޓޯރިއަލްސް

އެކި މާއްދާތަކާއި ހުނަރުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމީ ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓާއި، ޓިއުޓޯރިއަލްތަކާއި، އީ-ލާނިންގ މޮޑިއުލްތައް އުފެއްދުން.

މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ގޭމިން

އެއައި އިން އުފައްދާފައިވާ ކަޓްސީންތަކާއި، ކެރެކްޓަރ އެނިމޭޝަންތަކާއި، ވީޑިއޯ ގޭމްތަކުގައި ޑައިނަމިކް ސްޓޯރީ ޓެލިންގ އިން ގޭމިންގ ތަޖުރިބާ އިތުރުކުރުން.

އެއައި އިން އުފައްދާފައިވާ މިއުޒިކް ވީޑިއޯތަކެވެ

އޭއައި އިން މިއުޒިކް ވީޑިއޯތައް އުފައްދާނީ ވިޝުއަލްސް މިއުޒިކާއި ސިންކްރޮނައިޒްކޮށްގެން ކަމަށާއި، ފަންނާނުންނަށް ތަފްސީލީ ސެޓްތަކެއް ނުވަތަ އެކްޓަރުންނާ ނުލައި ޝައުގުވެރި ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ހެލްތްކެއާ ސިމިއުލޭޝަންސް

ހެލްތްކެއާ ޕްރޮފެޝަނަލުން ތަމްރީނުކުރުމަށާއި ބަލިމީހުންގެ ކޭސް ސްޓަޑީސް ހެދުމަށް މެޑިކަލް އަދި ހެލްތްކެއާ ސިމިއުލޭޝަންތައް އުފެއްދުން.

އިންޓަރެކްޓިވް އީ-ލާނިންގ

އޭއައި އަށް އީ-ލާނިން ތަޖުރިބާތައް އިތުރުކުރެވޭނީ ކުއިޒްތަކާއި ސިމިއުލޭޝަންތަކާއި ޕާސަނަލައިޒްޑް ކޮންޓެންޓާއެކު އިންޓަރެކްޓިވް ވީޑިއޯ ފިލާވަޅުތައް އުފައްދައިގެންނެވެ.

ކްރިއޭޓިވް އެޑްވަޓައިޒިންގ ކެމްޕޭންތައް

ކްރިއޭޓިވް ވީޑިއޯ އިޝްތިހާރުތައް ތަރައްގީކުރުމުގައި، ވަކި ޓާގެޓް އޮޑިއެންސްތަކަށް ކޮންޓެންޓް ތައްޔާރުކޮށް، މާކެޓިން މާ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެއައި އަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެ އެވެ.

އޮޓޮމެޓިކް ވީޑިއޯ ރިޕޯޓްސް

ޑޭޓާ އެނަލިސިސް، މާލީ ޚުލާސާ، އަދި ވިޔަފާރީގެ ވިސްނުންތަކަށް ވީޑިއޯ ރިޕޯޓްތައް އުފެއްދުން އޮޓޮމެޓިކްކޮށް، ކޮމްޕްލެކްސް ޑޭޓާ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން.

ޑައިނަމިކް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޑްސް

ވަކި އޯޑިއަންސް ސެގްމަންޓްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ޑައިނަމިކް އަދި ޕާސަނަލައިޒްޑް ވީޑިއޯ އިޝްތިހާރުތައް ތައްޔާރުކުރުން.

ޕާސަނަލައިޒްޑް ވީޑިއޯ މެސެޖްތައް

އޭއައި އިން އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ނުވަތަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފަދަ ޕާސަނަލައިޒްޑް ވީޑިއޯ މެސެޖުތައް ކަސްޓަމައިޒް ކޮށްފައިވާ ޓެކްސްޓާއި ތަސްވީރުތަކާއެކު އުފެއްދިދާނެ އެވެ.

ޑޭޓާ ވިޝުއަލައިޒޭޝަން ވީޑިއޯތައް

އޭއައި އިން ޑޭޓާ ކޮމްޕްލިޝިންގ ވިޝުއަލް ސްޓޯރީތަކަށް ބަދަލުކޮށް، ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކާއި ރިޕޯޓްތަކަށް މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ އަދި އެންގޭޖިންގ ޑޭޓާ ވިޝުއަލައިޒޭޝަން ވީޑިއޯތައް އުފައްދާލެވޭނެއެވެ.

ކަސްޓަމަރުންގެ ޓެސްޓިމޯނިއަލް ވީޑިއޯތައް

ވިޔަފާރިތަކަށް އިތުބާރާއި އިތުބާރު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމަރުންގެ ރިވިއުތަކާއި ޓެސްޓިމޯނިއަލްތައް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯތަކަށް އެކުލަވާލެވޭނެ އެވެ.

ވާޗުއަލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓުއާސް

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕްރޮޕަޓީތަކުގެ ވާޗުއަލް ޓުއާތައް ފޯރުކޮށްދީ، ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޒިކަލީ ޒިޔާރަތް ނުކޮށް ގެތައް ހޯދައި ބެލޭނެ އެވެ.

ޕާސަނަލައިޒްޑް މާކެޓިންގ ވީޑިއޯސް

މާކެޓިންގ ކެމްޕޭންތަކަށް ޕާސަނަލައިޒްޑް ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް ޖެނެރޭޓްކޮށް، ކަސްޓަމަރުންނާ ނަމުން މުޚާޠަބުކޮށް، އެމީހުންގެ އިސްކަންދޭ ކަންކަމަށް ކެޓަރިން ކުރުން.

މަލްޓިލިންގުއަލް ސަބްޓައިޓަލްސް

އެއައި އިން ވީޑިއޯތަކަށް މަލްޓިލިންގުއަލް ސަބްޓައިޓަލްސް އިތުރުކޮށް، ކޮންޓެންޓް އެކްސެސިބަލްކޮށް، ގްލޯބަލް އޯޑިއަންސަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ގޮތަށް ހެދިދާނެ އެވެ.

އޮޓޮމެޓިކް ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުން

އޭއައި އިން އިންސާނުންގެ ތަދައްޚުލުވުމެއް ނެތި ޚަބަރު ރިޕޯޓްތަކާއި މޫސުމުގެ އަޕްޑޭޓްތަކާއި ކުޅިވަރުގެ ޚުލާސާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް އުފައްދާލެވޭނެ އެވެ.

ވިޔަފާރި ވީޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަންގައި ބައިވެރިވުން

މާކެޓިންގ ޓީމެވެ

news & editorial

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެވެ

އިދާރާތަކުންނެވެ

ކޯޕަރޭޓް ކޮމިއުނިކޭޝަން

އެއައި ވީޑިއޯ އޮޓޮމެޓިކް ކުރާނެ ގޮތް

ވީޑިއޯ ސިންތެސިސް ނުވަތަ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) އިން ޕަވަރޑް ވީޑިއޯ ކްރިއޭޝަން ޓޫލްސް ގެ ނަމުން ވެސް ނަންދެވިފައިވާ އެއައި ވީޑިއޯ ޖަނަރޭޓަރުތަކަކީ ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއާ އެޕްލިކޭޝަން ނުވަތަ އެލްގޮރިޒަމްތަކެކެވެ

ފޮޓޯރިއަލިސްޓިކް އެއައި އަވަޓަރސް އިން 5 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސްޓް ވީޑިއޯއަށް ބަދަލުކުރުން. ފޮޓޯރިއަލިސްޓިކް އަވަޓަރުތައް ހިމެނޭ ވީޑިއޯތަކަށް ޓެކްސްޓް އަވަހަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެއައިގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ވަގުތާއި ހަރަދު ފާހަގަކޮށްލެވޭ %80 ކުޑަކުރައްވާށެވެ.

ޓެކްސްޓް ޓު ވީޑިއޯ 4 މިނެޓް ތެރޭގައި

ޓެކްސްޓް ޓު ވީޑިއޯ ޓްރާންސްފޯމަޝަން މެއިޑް އެފޯރޓްލެސް ވިތު އެއައި. ފަސޭހައިން ތިބާގެ ލިޔުން ކޮޕީކޮށް އެއައި ސްޓޫޑިއޯސް އަށް ޕޭސްޓްކޮށް، ބާކީ ހުރި ކަންތައްތައް އަހަރެމެންގެ ޓޫލްތަކުން ޙަވާލުކޮށްލާށެވެ. ހަމައެކަނި ޓެކްސްޓް ބޭނުންކޮށްގެން 5 މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ވީޑިއޯއެއް ޖެނެރޭޓް ކުރާށެވެ. މި ވަރުގަދަ ޕްރޮސެސްގެ ސަބަބުން ވީޑިއޯ އުފައްދާއިރު ވަގުތާއި ހަރަދު ވެސް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.

މަސައްކަތެއް ނެތި އޮންލައިން ވީޑިއޯ އެޑިޓިންގ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ، އޮންލައިން އެއައި ވީޑިއޯ އެޑިޓަރ އިން ވީޑިއޯތައް ފަސޭހައިން ކްރާފްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޓިއުޓިވް ޑްރެގް އެންޑް ޑްރޮޕް އިންޓަފޭސްގެ ސަބަބުން، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަމްރީނު ދޭން ނުޖެހެއެވެ. ވީޑިއޯ އުފެއްދުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކްލޯޒްޑް ކެޕްޝަންސް، ބެކްގްރައުންޑްސް، އަދި ސައުންޑްޓްރެކްސް ފަދަ ވަރުގަދަ ފީޗާސްތަކުގެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެ އެވެ.
500+ ވީޑިއޯ ޓެމްޕްލޭޓްގެ ތެރެއިން ޚިޔާރުކުރައްވާށެވެ
ޓްރޭނިންގ ވީޑިއޯ، ހައު-ޓު ގައިޑްސް، މާކެޓިންގ ކޮންޓެންޓް، އެކްސްޕްލެނަރ ވީޑިއޯ، ނިއުސް އަޕްޑޭޓްސް، އަދި ޔޫޓިއުބް، ޓިކްޓޮކް، އަދި އިންސްޓަގްރާމް ފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ބޭނުންތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްރީބިލްޓް ވީޑިއޯ ޓެމްޕްލޭޓްތަކުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުޅާ ލައިބްރަރީ އެކްސްޕްލޯރ ކޮށްލައްވާށެވެ.
އެއައި ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއެކު ކަސްޓަމަރުންގެ ތަޖުރިބާ އިތުރުކުރުން
އަބަދުވެސް އެންގޭޖްވާން ތައްޔާރަށް ތިބި ވާޗުއަލް ހިއުމަންސްގެ އަވަސް އަދި ސާފު ޖަވާބުތަކުން މަޑުކުރާ ވަގުތު މަދުކޮށް ކަސްޓަމަރުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން އިތުރުކުރުން.
ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތަކުގައި އިންޓަރެކްޓިވިޓީއާއި އެފިޝަންސީ އިތުރުކުރުން
ވީޑިއޯ އިން އުނގެނުމުގެ ފައިދާ އިތުރުކޮށްދޭ ކަމީ އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ހަގީގަތެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޓަރެކްޓިވް ސޮލިއުޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ސުވާލު ކުރުމާއި ރިއަލް ޓައިމް ޖަވާބު ލިބުމުގެ ބާރު ލިބިގެންދެއެވެ. އުނގެނުމުގެ ތަޖުރިބާ މަތިކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ޕޮލިޝްކޮށްފައިވާ، އިންސްޓްރަކްޓަރ ލީޑް ވީޑިއޯތަކަށް ބަދަލުކުރުން.
ތިޔަ އިތުބާރު ހުރި ފްރެންޗައިޒް އެންކަރ - މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 24/7
މީޑިއާ ނިއުސް ވޯކްފްލޯ ފަސޭހަކޮށް، ވަގުތާއި ހަރަދު ބޮޑުތަނުން ސަލާމަތްކުރުން. ތިމާގެ ލީޑް އެންކަރސްގެ ޑިޖިޓަލް ރެޕްލިކާއެއް ހިމަނައިގެން ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮސެސް އިތުރުކުރުން. ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ކެޕްޓިވޭޓިން ވީޑިއޯތައް ކްރާފްޓް ކުރަން ފަށައިގަނެވޭނެ އެވެ. އެއައި އިން އުފައްދާ ކޮންމެ ވީޑިއޯއަކީ ވެސް ވަކި، މައުލޫމާތު ގިނަ، އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބޮޑު އަގެއް ލިބޭ ވީޑިއޯއެކެވެ. މި ވީޑިއޯތަކަކީ ތިބާ ހޮވާ ބެލުންތެރިންނާއި މައުޟޫޢުގެ އިސްކަންދޭ ގޮތަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯތަކެކެވެ. ޕްލަސް، އިންވީޑިއޯގެ އެއައި ވީޑިއޯ ޖަނަރޭޓަރު ބޭނުންކުރުމަކީ މެސެޖެއް ޓައިޕް ކުރުމާ އެއްވަރަށް ސީދާ ކަމެކެވެ.
މާދަރީ ބަހުން އެއައި ވީޑިއޯ އޮޓޮމެޓިކް ކުރުމަށް ވާހަކަ ދައްކާށެވެ

އެއައި އަށް ބިނާކޮށް ވީޑިއޯ އެންހަންސްމަންޓް އެލްގޮރިޒަމްތަކުން ވީޑިއޯ ފްރޭމްތަކުން އަޑު މަދުކޮށް، ރިޒޮލިއުޝަން ރަނގަޅުކޮށް، ކުލަތައް އެޖެސްޓްކޮށް، އަދި ވީޑިއޯ ފްރޭމްތަކުން ޑީޓެއިލް އެލިމެންޓްތައް އިތުރުކޮށްގެން ވީޑިއޯތަކުގެ ކޮލިޓީ ތަހުލީލުކޮށް އިތުރުކުރެވޭނެ އެވެ.

ވާޗުއަލް ކެރެކްޓަރ އެނިމޭޝަން: އެއައި ޕަވަރޑް އެނިމޭޝަން ޓޫލްސް އިން އިންޕުޓް އިންސްޓްރަކްޝަން ނުވަތަ ޑޭޓާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވާޗުއަލް ކެރެކްޓަރސް އަށް އެނިމޭޝަންތަކާއި މޫވްމަންޓްތައް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

100+ ބަހަށް ސަޕޯޓް ކުރެވެއެވެ
ޓެކްސްޓް ޕްރޮމްޕްޓެއް މެދުވެރިކޮށް ވީޑިއޯތައް އެޑިޓްކުރުން

ޓެކްސްޓް ޕްރޮމްޕްޓް ފީޗާ ބޭނުންކޮށްގެން ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތި ބަދަލުކޮށް ރަނގަޅުކުރުން. ފަސޭހައިން އިންސާނީ ވީޑިއޯ އެޑިޓަރަކާ ވާހަކަ ދައްކާ ފަދައިން ރިކުއެސްޓްތައް އިންޕުޓްކޮށް، ބާކީ ހުރި ކަންތައްތައް އޭއައި އަށް ބަލަހައްޓަން ދޫކޮށްލާށެވެ. ސީން ޑިލީޓް ކުރުމާއި، ސްޓޮކް ފޫޓޭޖް ބަދަލުކުރުމާއި، އެކްސެންޓް ބަދަލުކުރުމާއި، އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް ކުރުމަށް ޕްރޮމްޕްޓް ބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް އިންވީޑިއޯ އެއައި އަށް އަންގާށެވެ.

ކެމެރާ ނުވަތަ މައިކްރޯފޯނާ ކުރިމަތިލާން ނުޖެހެއެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއައި އިން ކަރަންޓް ދޭ ވީޑިއޯ ޖަނަރޭޓަރުން ވާހަކަތަކާއި މަންޒަރުތައް ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އަވަހަށް އެސެމްބްލް ކޮށްދެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ މަންޒަރަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފޫޓޭޖް އެޕްލައި ކުރުމަށް 16 މިލިއަން ސްޓޮކް މީޑިއާ އެލިމެންޓްތަކުގެ ބޮޑު ލައިބްރަރީއެއް ހޯދައި، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބޭނުން ކުރަން ތައްޔާރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވީޑިއޯއެއް ލިބިގެންދާ ކަމެކެވެ.

މިހާރު ތިބާގެ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޓް ކުރާށެވެ
ބްލޮގް ޕޯސްޓްތައް އެސްއީއޯ ފްރެންޑްލީ ވީޑިއޯތަކަށް ބަދަލުކޮށް ބައުންސް ރޭޓް ދަށްކުރުން

ބްލޮގް ޕޯސްޓްތައް ފަސޭހައިން ކިޔުންތެރިންނާއި ސަރޗް އިންޖީނުތަކަށް ވެސް ޚިދުމަތްދޭ އެންގޭޖިންގ ވީޑިއޯތަކަށް ބަދަލުކޮށް، ވެބްސައިޓްގެ އެސްއީއޯ އިތުރުކޮށް، ބައުންސް ރޭޓް ދަށްކޮށްދެއެވެ.

ރީއިމޭޖިން އެކްސްޓެންޑް ވީޑިއޯސް އެސް ކެޕްޓިވޭޓިން ސޯޝަލް މީޑިއާ ބްރޭންޑްޑް ކްލިޕްސް

މަސައްކަތެއް ނެތި ދިގު ޒޫމް، ޓީމްސް، ވެބިނާ، އަދި ޕޮޑްކާސްޓް ރެކޯޑިންތައް އޮޓޮމެޓިކުން ހައިލައިޓްތައް ނަގައި، ކޮންސިސް ބްރޭންޑްޑް ވީޑިއޯ ސްނިޕެޓްތަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ކޮންޑެންސް ކުރާށެވެ. މިއީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ހިއްސާކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކަމަށާއި، މިއީ އޮންލައިން ޕްރެޒެންސް އާއި އެންގޭޖްމަންޓް އިތުރުކޮށްދޭ އެއްޗެހި ކަމަށެވެ.

ކެޕްޝަންތަކާއެކު ރީޗް އަދި ވޮޗް ޓައިމް އިތުރުކުރުން

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ %85 ވީޑިއޯ މޫޓް މޯޑުގައި ބަލާ ކަމުގެ ހަގީގަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ވީޑިއޯ ރީޗް އަދި ވޮޗް ޓައިމް ބޫސްޓް ކުރާށެވެ. ޕިކްޓަރީން މިކަން ބަލަހައްޓަނީ އޮޓޮމެޓިކުން ކެޕްޝަންތައް އިތުރުކޮށްގެން ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން %12 އާއި ހަމައަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަލާލުމުގެ މުއްދަތު ބޮޑުވެގެންދެއެވެ.

ޓީމްސް ޕްލޭން: ފޯސްޓަރ ކްރިއޭޓިވިޓީ އެންޑް ކޯލަބަރޭޝަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމްސް ޕްލޭންގައި، ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ބޭރުގެ ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެކުވެރިންނަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި އެސެޓްތައް ހިއްސާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވޭނެ ޑައިނަމިކް ޕްލެޓްފޯމެއް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

އެއްވެސް ކޮންސެޕްޓެއް ނުވަތަ ކޮންޓެންޓެއް އިންސްޓޭންޓް ވީޑިއޯއަކަށް ބަދަލުކުރުން

އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮންޓެންޓެއް ވަގުތުން ވީޑިއޯއަކަށް ބަދަލުކުރުން. ޓާގެޓް އޮޑިއެންސް އާއި ޕްލެޓްފޯމް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ފަދަ އިންސްޓްރަކްޝަންތައް ފޯރުކޮށްދީ، ވީޑިއޯގެ ސިފައަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން. އުފައްދާ ކޮންމެ ވީޑިއޯއަކީ ވެސް އެއް ވައްތަރެއްގެ ވީޑިއޯއެކެވެ.

ޓެކްސްޓް ކޮމާންޑްތަކާއެކު ރީފައިން އިޓް: ވީޑިއޯ އެޑިޓަރަކާ މުއާމަލާތް ކުރާ ފަދައިން ސީދާ ޓެކްސްޓް ކޮމާންޑްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ވީޑިއޯއަށް ބޮޑެތި ނުވަތަ ކުދިކުދި އެޑްޖަސްޓްމަންޓްތައް ކުރުން.

އެއައި ވީޑިއޯ ޖަނަރޭޓަރުގެ ފައިދާތައް

ވީޑިއޯ ސިންތެސިސް ނުވަތަ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) އިން ޕަވަރޑް ވީޑިއޯ ކްރިއޭޝަން ޓޫލްސް ގެ ނަމުން ވެސް ނަންދެވިފައިވާ އެއައި ވީޑިއޯ ޖަނަރޭޓަރުތަކަކީ ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއާ އެޕްލިކޭޝަން ނުވަތަ އެލްގޮރިޒަމްތަކެކެވެ

ސަގާފީ ވީޑިއޯ އުފެއްދުން

 • އާޓިފިޝަލް އަށް ނިސްބަތްވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށެވެ
 • ޕޮޓެންޝަލް އާއި އެކު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް
 • ޖެނެރޭޓިވް މޮޑެލްސް ނުވަތަ ޖެނެރޭޓިވް އެޑްވާސަރިއަލް އެވެ
 • މެޝިން ލާރނިންގ އަށް ޓްރެއިނިންގ ޑޭޓާސެޓްސް
 • އާ އަދި ތަފާތު ވިޝުއަލްސް އުފެއްދުން

ސިންތެޝިއާ އައި ވީޑިއޯ ކްރިއޭޝަން

 • އާޓިފިޝަލް އަށް ނިސްބަތްވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށެވެ
 • ޕޮޓެންޝަލް އާއި އެކު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް
 • ޖެނެރޭޓިވް މޮޑެލްސް ނުވަތަ ޖެނެރޭޓިވް އެޑްވާސަރިއަލް އެވެ
 • މެޝިން ލާރނިންގ އަށް ޓްރެއިނިންގ ޑޭޓާސެޓްސް
 • އާ އަދި ތަފާތު ވިޝުއަލްސް އުފެއްދުން

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން އަކީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން އޮޓޮމެޓިކުން ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮސެސް ކަމަށާއި، ގިނަ ފަހަރަށް ޓެކްސްޓާއި އިމޭޖް އަދި އެހެނިހެން މީޑިއާތައް އެއްކޮށްލައިގެން އެންގޭޖިން ވީޑިއޯތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. އެއީ ކޮންޓެންޓް އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް މާ ރަނގަޅަށް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަރުގަދަ ވަސީލަތެކެވެ.

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަންގައި އާންމުކޮށް ހިމެނެނީ ޓެކްސްޓް ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗަރޑް ޑޭޓާ ވީޑިއޯ ސްކްރިޕްޓްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެއައި އެލްގޮރިޒަމްސް ބޭނުންކުރުމެވެ. އެއަށްފަހު މި ސްކްރިޕްޓްތައް ވީޑިއޯތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ އެއައި އިން އުފައްދާ ވޮއިސްއޯވަރތަކާއި އެނިމޭޝަންތަކާއި ވިޝުއަލްތަކުގެ އެހީގައެވެ. އެއީ ވީޑިއޯ އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮސެސް ސްޓްރީމްލައިން ކުރާ ކަމެކެވެ.

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން ބޭނުންކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

އޭގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް ސަލާމަތްކުރުމާއި، އެއްގޮތަކަށް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމާއި، މާކެޓިން، ތައުލީމާއި، މުނިފޫހިފިލުވުން ފަދަ އެކި ބޭނުންތަކަށް ވީޑިއޯ އުފެއްދުން އޮޓޮމެޓިކް ކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

އޮޓޯ އެއައި އިން އުފައްދާ ވީޑިއޯތައް ކަސްޓަމައިޒް ނުވަތަ ޕާސަނަލައިޒް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

އާދެ، ގިނަ އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން ޓޫލްތަކުން ކަސްޓަމައިޒް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. ވަކި ބޭނުންތަކާއި އިސްކަންދޭ ކަންކަމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ކޮންޓެންޓާއި ސްޓައިލް އަދި ބްރޭންޑިން އެލިމެންޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް، ކޮންމެ ވީޑިއޯއެއް ވެސް ވަކި ގޮތަކަށް ހެދިދާނެ އެވެ.

ވިޔަފާރިތަކަށާއި ކޮންޓެންޓް އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ހެއްޔެވެ؟

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން އަކީ ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް ޕްރޮޑަކްޝަން ސްކޭލް ކުރަން ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ވޯކްފްލޯ ސްޓްރީމްލައިން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޓަރުންނަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ޝައުގުވެރި ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް އުފައްދަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އަގުހުރި ވަސީލަތެކެވެ.

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން އަށް އެއްވެސް ލިމިޓެޝަނެއް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން އަކީ ވަރުގަދަ ކަމެއް ނަމަވެސް، އިންސާނުންގެ ވީޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އަމިއްލަ އަތްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެއީ ނުވެދާނެ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭ ވީޑިއޯތަކުގެ ކޮލިޓީ ބޭނުންކުރާ ޓޫލަށް ބަލާފައި ތަފާތުވެދާނެ އެވެ.

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަންގެ ފައިދާ ލިބެނީ ކޮން ސިނާއަތްތަކަކަށް ހެއްޔެވެ؟

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން އަކީ މާކެޓިން، އީ-ލާނިން، މުނިފޫހިފިލުވުން، ޚަބަރު، އަދި އެހެނިހެން ގިނަ ސިނާއަތްތަކަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ. އެއީ ވަރސައިޓަލް އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް އެޕްލައި ކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން ފަށާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ފެށުމަށްޓަކައި އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން ޕްލެޓްފޯމްތައް ހޯދައި، ބޭނުންތަކަށް ކަމުދާ ޕްލެޓްފޯމް ހޮވައި، އެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ އޮންބޯޑިން ޕްރޮސެސް އަށް ތަބާވެވޭނެ އެވެ. ގިނަ ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ޓިއުޓޯރިއަލްތަކާއި ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެނީ ފުރަތަމަ އޭއައި އިން އުފައްދާ ވީޑިއޯ އުފެއްދުމަށެވެ.

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން އަކީ ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުގެ މުސްތަގުބަލެއް ހެއްޔެވެ؟

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން އަކީ އުއްމީދީ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށާއި ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުގައި މިކަމުގެ މުހިންމު ދައުރެއް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ވެސް ތަފާތު ފައިދާތަކެއް ހުރުމުން ސަގާފީ ވީޑިއޯ އުފެއްދުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެކު އުޅެފާނެ އެވެ.

އޮޓޯ އެއައި ވީޑިއޯ ޖެނެރޭޝަން ބޭނުންކުރާއިރު ވިސްނަންވީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟

ކޮންޓެންޓް ކޮލިޓީ، ކޮޕީރައިޓް، އަދި އޯޑިއަންސް ޕްރެފެރެންސް ފަދަ ކަންކަމަށް ވިސްނާށެވެ. އެއީ ތިމާގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ބްރޭންޑް އައިޑެންޓިޓީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް އޭއައި އިން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް ރިވިއުކޮށް ކަސްޓަމައިޒް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

އެއީ #1 ރޭޓިން ލިބިފައިވާ އެއައި ވީޑިއޯ އުފެއްދުމުގެ ޕްލެޓްފޯމެވެ
10
M+

އުފާވެރި ޔޫޒަރުން

1000
M+

5 ސްޓާ ރިވިއު

#
5

ރޭޓްކޮށްފައިވެ އެވެ

slider-img
slider-img
slider-img
slider-img
slider-img