AI-Video-App.com

Creu Eich Fideo Proffesiynol Mewn 5 Munud gan AI

 • Yn syml, Teipiwch Eich Testun Mewn Dros 100+ o Ieithoedd
 • Dim Angen Offer Na Sgil Golygu Fideo
 • Arbedwch hyd at 80% o'ch amser a'ch cyllideb
Creu fideos AI am ddim nawr Free Airdrops, Share Up to $150k per Project
Cynhyrchu Fideo Diymdrech i Farchnatwyr Cynnwys

Codwch eich perfformiad cynhyrchu a gwerthu arweiniol trwy drawsnewid unrhyw gynnwys yn ddi-dor yn fideos deniadol, y gellir eu rhannu, i gyd wedi'u pweru gan gyflymder, hyfywedd a fforddiadwyedd AI.

Cynhyrchydd Fideo sy'n cael ei Yrru'n Gyfan Gan AI

Dechreuwch greu fideos eithriadol o'r cychwyn cyntaf. Mae pob fideo a gynhyrchir gan AI yn nodedig, yn llawn gwybodaeth, ac mae ganddo werth adloniant sylweddol. Mae'r fideos hyn wedi'u teilwra'n fanwl i weddu i'ch cynulleidfa a'ch pwnc dewisol. Mae'r generadur fideo AI mor hawdd ei ddefnyddio â theipio neges, gan wneud creu fideo yn broses ddi-dor.

Awtomeiddio eich fideo AI cyntaf

Trin fideos yn awtomatig yn seiliedig ar eich mewnbynnau neu baramedrau penodol. Mae ein hoffer yn defnyddio technegau AI fel dysgu dwfn a chyfrifiadura.

Creu Eich Prosiect

Mae deallusrwydd artiffisial yn cyfeirio at ddatblygiad systemau cyfrifiadurol neu beiriannau a all gyflawni tasgau sy'n nodweddiadol.

Rhowch Eich Sgript trwy Lais

Fodd bynnag, mae AI hefyd yn codi pryderon moesegol a chymdeithasol. Materion fel rhagfarn mewn algorithmau, dadleoli swyddi preifatrwydd ceilliau.

Dewiswch Eich Model AI

Er bod cynnydd sylweddol wedi'i wneud mewn AI cul, dau brif rwydwaith generadur a rhwydwaith gwahaniaethol.

Dewch i gwrdd â'n rhith-fatarau dynol AI

Gall modelau AI Capsiynau Fideo ddadansoddi cynnwys fideo a chynhyrchu capsiynau disgrifiadol neu grynodebau testun yn seiliedig ar y ciwiau gweledol a sain sy'n bresennol yn y fideo. Gall hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer cynhyrchu trawsgrifiadau fideo.

Trosoledd 100+ Avatars AI Brodorol ar gyfer Eich Anghenion Busnes. Mae'r AI Studios yn cynnig ystod amrywiol o afatarau AI, gan gwmpasu amrywiol ethnigrwydd a phroffesiynau. Mae'r avatars hyn ar gael yn hawdd mewn dros 100 o ieithoedd, gan ddarparu amlbwrpasedd ac addasu ar gyfer eich busnes.

Archwiliwch fwy na 100 o avatar AI
Achosion Defnydd Diwydiant o Fideos AI

Mae technoleg fideo a yrrir gan AI wedi chwyldroi llu o ddiwydiannau, gan gynnig amrywiaeth eang o achosion defnydd. O argymhellion cynnwys personol mewn adloniant i ddiogelwch gwell trwy ddadansoddeg fideo, mae fideos AI yn ail-lunio sut rydym yn dal, dadansoddi a rhyngweithio â data gweledol.

P'un a yw mewn gofal iechyd, marchnata, addysg neu wyliadwriaeth, mae fideos AI yn darparu atebion arloesol sy'n symleiddio prosesau, yn gwella'r broses o wneud penderfyniadau, ac yn gwella profiadau defnyddwyr ar draws amrywiol sectorau.

Adroddiadau Fideo Awtomataidd

Awtomeiddio creu adroddiadau fideo ar gyfer dadansoddi data, crynodebau ariannol, a mewnwelediadau busnes, gan wneud data cymhleth yn fwy hygyrch.

E-Ddysgu a Thiwtorialau

Cynhyrchu cynnwys fideo addysgol, tiwtorialau, a modiwlau e-ddysgu i gynorthwyo dysgwyr mewn amrywiol bynciau a sgiliau.

Fideos Cerddoriaeth a Gynhyrchir gan AI

Gall AI greu fideos cerddoriaeth trwy gydamseru delweddau â cherddoriaeth, gan ganiatáu i artistiaid gynhyrchu cynnwys deniadol heb setiau nac actorion cywrain.

Efelychiadau Gofal Iechyd

Creu efelychiadau meddygol a gofal iechyd ar gyfer hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a chynnal astudiaethau achos cleifion.

Negeseuon Fideo Personol

Gall AI greu negeseuon fideo personol, fel cyfarchion pen-blwydd neu ddymuniadau pen-blwydd, gyda thestun a delweddau wedi'u haddasu.

Arddangosiadau Cynnyrch

Cynhyrchu fideos arddangos cynnyrch i arddangos nodweddion a buddion cynhyrchion neu wasanaethau mewn modd deniadol yn weledol.

Isdeitlau Amlieithog

Gall AI ychwanegu is-deitlau amlieithog at fideos, gan wneud cynnwys yn hygyrch ac yn ddeniadol i gynulleidfa fyd-eang.

Fideos Marchnata Personol

Cynhyrchu cynnwys fideo wedi'i bersonoli ar gyfer ymgyrchoedd marchnata, gan gyfeirio cwsmeriaid yn ôl eu henwau ac arlwyo i'w dewisiadau.

Fideos Delweddu Data

Gall AI drosi data yn straeon gweledol cymhellol, gan greu fideos delweddu data addysgiadol a deniadol ar gyfer cyflwyniadau ac adroddiadau.

Demos Cynnyrch Dynamig

Gall AI gynhyrchu fideos arddangos cynnyrch deinamig, gan arddangos amrywiol nodweddion cynnyrch ac opsiynau mewn amser real.

E-ddysgu Rhyngweithiol

Gall AI wella profiadau e-ddysgu trwy gynhyrchu gwersi fideo rhyngweithiol gyda chwisiau, efelychiadau, a chynnwys wedi'i bersonoli.

Trelars Sioeau Ffilm a Theledu

Gall AI gynhyrchu trelars deniadol ar gyfer ffilmiau a sioeau teledu, gan helpu stiwdios i hyrwyddo eu cynnwys a denu gwylwyr.

Teithiau Real Estate Rhithwir

Darparu teithiau rhithwir o eiddo eiddo tiriog, gan ganiatáu i ddarpar brynwyr archwilio cartrefi heb ymweld â nhw'n gorfforol.

Fideos Tystebau Cwsmeriaid

Gall AI lunio adolygiadau a thystebau cwsmeriaid yn fideos wedi'u golygu'n broffesiynol i feithrin ymddiriedaeth a hygrededd i fusnesau.

Creu Cynnwys yn Awtomataidd

Gall AI gynhyrchu cynnwys fideo, gan gynnwys adroddiadau newyddion, diweddariadau tywydd, a chrynodebau chwaraeon, heb ymyrraeth ddynol.

Adloniant a Hapchwarae

Gwella'r profiad hapchwarae gyda thoriadau a gynhyrchir gan AI, animeiddiadau cymeriad, ac adrodd straeon deinamig mewn gemau fideo.

Hysbysebion Cyfryngau Cymdeithasol Dynamig

Creu hysbysebion fideo deinamig a phersonol ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i dargedu segmentau cynulleidfa penodol gyda chynnwys wedi'i deilwra.

Ymgyrchoedd Hysbysebu Creadigol

Gall AI gynorthwyo i ddatblygu hysbysebion fideo creadigol, gan deilwra cynnwys i gynulleidfaoedd targed penodol ar gyfer marchnata mwy effeithiol.

Ymgysylltu â chynhyrchu fideo eich busnes

tîm marchnata

news & editorial

Cyfryngau cymdeithasol

asiantaethau

cyfathrebu corfforaethol

Sut i awtomeiddio fideo AI

Mae generaduron fideo AI, a elwir hefyd yn offer synthesis fideo neu greu fideo wedi'u pweru gan ddeallusrwydd artiffisial (AI), yn gymwysiadau meddalwedd neu'n algorithmau a all gynhyrchu

Trosi Testun yn Fideo gydag Avatars AI Ffotorealistig mewn llai na 5 munud. Torrwch 80% yn llai ar eich amser a'ch costau trwy harneisio pŵer AI i drawsnewid testun yn gyflym yn fideos sy'n cynnwys afatarau ffotorealistig.

Testun-i-Fideo mewn 4 Munud

Trawsnewid Testun-i-Fideo Wedi'i Wneud yn Ddiymdrech gydag AI. Yn syml, copïwch a gludwch eich testun i AI Studios, a gadewch i'n hoffer drin y gweddill. Cynhyrchu fideo o fewn 5 munud gan ddefnyddio testun yn unig. Mae'r broses effeithlon hon yn eich helpu i arbed amser a chostau wrth greu fideos.

Golygu Fideo Ar-lein Ddiymdrech
Crewch fideos yn hawdd gyda'n golygydd fideo AI ar-lein hawdd ei ddefnyddio. Nid oes angen hyfforddiant helaeth, diolch i'n rhyngwyneb llusgo a gollwng greddfol. Mwynhewch gyfleustra nodweddion pwerus fel capsiynau caeedig, cefndiroedd a thraciau sain i wella'ch creadigaethau fideo.
Dewiswch o blith 500+ o dempledi fideo
Archwiliwch ein llyfrgell helaeth o dempledi fideo parod, wedi'u cynllunio at wahanol ddibenion, gan gynnwys fideos hyfforddi, canllawiau sut i wneud, cynnwys marchnata, fideos esbonio, diweddariadau newyddion, a swyddi cyfryngau cymdeithasol wedi'u teilwra ar gyfer llwyfannau fel YouTube, TikTok, ac Instagram.
Gwella Eich Profiad Cwsmer gyda Chynhyrchion AI
Lleihau amseroedd aros a chynyddu boddhad cwsmeriaid gydag ymatebion cyflym a chlir gan Virtual Humans sydd bob amser yn barod i ymgysylltu.
Gwella Rhyngweithedd ac Effeithlonrwydd yn Eich Sesiynau Hyfforddi
Mae'n ffaith adnabyddus bod fideo yn gwella effeithiolrwydd dysgu. Mae ein datrysiadau rhyngweithiol yn grymuso myfyrwyr i ofyn cwestiynau a derbyn ymatebion amser real. Trawsnewid cyflwyniadau cyffredin yn fideos caboledig dan arweiniad hyfforddwr i ddyrchafu'r profiad dysgu.
Eich Angor Masnachfraint Dibynadwy - Darparu Gwybodaeth 24/7
Symleiddiwch eich llif gwaith newyddion cyfryngau a chyflawni arbedion amser a chost sylweddol. Gwella'r broses creu cynnwys trwy ymgorffori atgynhyrchiad digidol o'ch prif angorau. Gallwch chi ddechrau crefftio fideos cyfareddol o'r diwrnod cyntaf un. Mae pob fideo a gynhyrchir gan AI yn wahanol, yn llawn gwybodaeth, ac yn cynnig gwerth adloniant sylweddol. Mae'r fideos hyn wedi'u teilwra'n ofalus i gwrdd â hoffterau'r gynulleidfa a'r pwnc o'ch dewis. Hefyd, mae defnyddio generadur fideo AI InVideo mor syml â theipio neges.
Siaradwch i awtomeiddio fideo AI gyda'ch mamiaith

Gall algorithmau gwella fideo seiliedig ar AI ddadansoddi a gwella ansawdd fideos trwy leihau sŵn, gwella cydraniad, addasu lliwiau, a gwella elfennau manylion o'r fframiau fideo.

Animeiddio Cymeriad Rhithwir: Gall offer animeiddio wedi'u pweru gan AI gynhyrchu animeiddiadau a symudiadau ar gyfer cymeriadau rhithwir yn seiliedig ar gyfarwyddiadau mewnbwn neu ddata.

Cefnogir 100+ o ieithoedd
Golygu Fideos gydag Anogwr Testun

Addasu a gwella'ch cynnwys fideo yn ddiymdrech gan ddefnyddio'r nodwedd anogwr testun. Yn syml, mewnbynnwch eich ceisiadau fel petaech chi'n sgwrsio â golygydd fideo dynol, a gadewch i'r AI ofalu am y gweddill. Cyfarwyddwch InVideo AI trwy'r blwch prydlon i berfformio gweithredoedd fel dileu golygfa, ailosod lluniau stoc, newid acenion, a mwy.

Nid oes angen Wynebu'r Camera na'r Meicroffon

Mae ein generadur fideo wedi'i bweru gan AI yn cydosod straeon a golygfeydd yn gyflym o fewn eiliadau. Mae'n sgwrio llyfrgell helaeth o 16 miliwn o elfennau cyfryngau stoc i gymhwyso'r ffilm fwyaf addas i bob golygfa, gan arwain at fideo rhyfeddol yn barod i'w ddefnyddio - i gyd heb fod angen i chi erioed wynebu'r camera neu'r meicroffon.

Cynhyrchwch eich fideo AI nawr
Trawsnewid Postiadau Blog yn Fideos Sy'n Gyfeillgar i SEO a Lleihau'r Gyfradd Bownsio

Troswch eich postiadau blog yn hawdd yn fideos deniadol sy'n darparu ar gyfer darllenwyr a pheiriannau chwilio, gan wella SEO eich gwefan a lleihau cyfraddau bownsio.

Ail-ddychmygwch Fideos Estynedig fel Clipiau Brand Cyfareddol Cyfryngau Cymdeithasol

Cywasgwch eich recordiadau Zoom, Teams, Webinar a Podlediad hirfaith yn ddiymdrech trwy dynnu uchafbwyntiau yn awtomatig a'u trawsnewid yn bytiau fideo cryno wedi'u brandio. Mae'r rhain wedi'u teilwra'n berffaith i'w rhannu ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gan wella eich presenoldeb ac ymgysylltiad ar-lein.

Gwella Cyrhaeddiad ac Amser Gwylio gyda Chapsiynau

Rhowch hwb i'ch cyrhaeddiad fideo a gwyliwch eich amser trwy fanteisio ar y ffaith bod 85% o fideos cyfryngau cymdeithasol yn cael eu gwylio yn y modd tawel. Mae Pictory yn gofalu am hyn trwy ychwanegu capsiynau yn awtomatig, gan arwain at hyd gwylio trawiadol hyd at 12% yn hirach.

Cynllun Timau: Meithrin Creadigrwydd a Chydweithio

Yn ein Cynllun Timau, rydym yn darparu llwyfan deinamig lle gall cydweithwyr o bob adran cwmni a chyflenwyr allanol rannu asedau a chyfnewid syniadau yn ddi-dor, gan hyrwyddo amgylchedd cydweithredol lle mae creadigrwydd yn ffynnu.

Trawsnewid Unrhyw Gysyniad neu Gynnwys yn Fideo Sydyn

Trosi unrhyw syniad neu gynnwys yn fideo ar unwaith. Darparwch gyfarwyddiadau fel eich cynulleidfa darged a manylebau platfform, a theilwra ymddangosiad eich fideo. Mae pob fideo a gynhyrchir yn un-oa-fath.

Mireiniwch ef gyda Gorchmynion Testun: Gwnewch addasiadau sylweddol neu fach i'r fideo a gynhyrchir gan ddefnyddio gorchmynion testun syml, yn debyg iawn i gyfathrebu â golygydd fideo.

Manteision generadur fideo AI

Mae generaduron fideo AI, a elwir hefyd yn offer synthesis fideo neu greu fideo wedi'u pweru gan ddeallusrwydd artiffisial (AI), yn gymwysiadau meddalwedd neu'n algorithmau a all gynhyrchu

Creu Fideo Traddodiadol

 • Mae artiffisial yn cyfeirio at ddatblygiad cyfrifiadur
 • datblygiad sylweddol gyda’r potensial
 • modelau cynhyrchiol neu wrthwynebus cynhyrchiol
 • setiau data hyfforddi ar gyfer dysgu peirianyddol
 • cynhyrchu delweddau newydd ac unigryw

Synthesia Ai Creu Fideo

 • Mae artiffisial yn cyfeirio at ddatblygiad cyfrifiadur
 • datblygiad sylweddol gyda’r potensial
 • modelau cynhyrchiol neu wrthwynebus cynhyrchiol
 • setiau data hyfforddi ar gyfer dysgu peirianyddol
 • cynhyrchu delweddau newydd ac unigryw

Beth yw cynhyrchu fideo auto AI?

Cynhyrchu fideo Auto AI yw'r broses o ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i greu cynnwys fideo yn awtomatig, yn aml trwy gyfuno testun, delweddau a chyfryngau eraill yn fideos deniadol. Mae'n arf pwerus i grewyr cynnwys a busnesau gynhyrchu cynnwys fideo yn fwy effeithlon.

Sut mae cynhyrchu fideo auto AI yn gweithio?

Mae cynhyrchu fideo Auto AI fel arfer yn golygu defnyddio algorithmau AI i drosi testun neu ddata strwythuredig yn sgriptiau fideo. Yna caiff y sgriptiau hyn eu trawsnewid yn fideos gyda chymorth trosleisio, animeiddiadau a delweddau a gynhyrchir gan AI. Mae'n symleiddio'r broses creu fideo.

Beth yw manteision defnyddio cynhyrchu fideo auto AI?

Mae'r buddion yn cynnwys arbed amser ac adnoddau, cynhyrchu cynnwys fideo cyson o ansawdd uchel, ac awtomeiddio creu fideo at wahanol ddibenion, megis marchnata, addysg ac adloniant.

A ellir addasu neu bersonoli fideos a gynhyrchir gan AI yn awtomatig?

Ydy, mae llawer o offer cynhyrchu fideo auto AI yn caniatáu addasu. Gallwch chi deilwra'r cynnwys, yr arddull a'r elfennau brandio i gyd-fynd â'ch anghenion a'ch dewisiadau penodol, gan wneud pob fideo yn unigryw.

A yw'n addas ar gyfer busnesau a chrewyr cynnwys?

Mae cynhyrchu fideo Auto AI yn addas iawn ar gyfer busnesau sydd am raddio eu cynhyrchiad cynnwys fideo ac ar gyfer crewyr cynnwys sy'n ceisio symleiddio eu llif gwaith. Mae'n arf gwerthfawr i unrhyw un sydd angen creu cynnwys fideo deniadol.

A oes unrhyw gyfyngiadau i gynhyrchu fideo AI yn y car?

Er bod cynhyrchu fideo auto AI yn effeithlon, efallai na fydd yn disodli'r creadigrwydd a'r cyffyrddiad personol a all ddod o gynhyrchu fideo dynol. Yn ogystal, gall ansawdd y fideos a gynhyrchir amrywio yn dibynnu ar yr offeryn a ddefnyddir.

Pa ddiwydiannau sy'n elwa o gynhyrchu fideo ceir AI?

Mae cynhyrchu fideo Auto AI yn fuddiol i ystod eang o ddiwydiannau, gan gynnwys marchnata, e-ddysgu, adloniant, newyddion, a mwy. Mae'n amlbwrpas a gellir ei gymhwyso lle bynnag y mae angen cynnwys fideo.

Sut mae cychwyn ar gynhyrchu fideo AI yn y car?

I ddechrau, gallwch archwilio llwyfannau cynhyrchu fideo AI, dewis yr un sy'n addas i'ch anghenion, a dilyn eu proses ymuno. Mae llawer o lwyfannau yn cynnig tiwtorialau a chefnogaeth i'ch helpu chi i greu eich fideo cyntaf wedi'i gynhyrchu gan AI.

Ai cynhyrchu fideo auto AI yw dyfodol creu cynnwys fideo?

Mae cynhyrchu fideo Auto AI yn dechnoleg addawol ac mae'n debygol o chwarae rhan gynyddol bwysig wrth greu cynnwys fideo. Fodd bynnag, efallai y bydd yn cydfodoli â dulliau cynhyrchu fideo traddodiadol, gan fod gan bob un ei fanteision unigryw.

Pa ystyriaethau ddylwn i eu cofio wrth ddefnyddio cynhyrchu fideo auto AI?

Ystyriwch ffactorau fel ansawdd cynnwys, hawlfraint, a dewisiadau cynulleidfa. Mae'n bwysig adolygu ac addasu cynnwys a gynhyrchir gan AI i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â'ch nodau a'ch hunaniaeth brand.

y llwyfan creu fideo AI sgôr #1
10
M+

Defnyddwyr Hapus

1000
M+

Adolygiad 5-Seren

#
5

Wedi'i raddio

slider-img
slider-img
slider-img
slider-img
slider-img